ติดต่อเรา

logo0
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

Tel: (66)-2-644-9080-1 ext.19
Fax: (66)-2-644-9080-1 ext.22