ความเป็นมา


โครงการ C&H กันน็อก..ปกป้องสมองเด็ก (ระยะที่ 1)

ความเป็นมา

อุบัติเหตุทางถนน” เป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่  องค์การอนามัยโลกระบุว่าในแต่ละปีอุบัติเหตุทางถนนได้คร่าชีวิตเด็กไปจำนวนมาก เฉลี่ยวันละ 500 คน หรือในทุก 3 นาทีจะมีเด็ก 1 คนตายจากอุบัติเหตุทางถนน ผลการจัดอันดับรายงานการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลกปี พ.ศ.2558 โดยองค์การอนามัยโลกพบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ 2 ของโลก (36.2 คนต่อประชากร 100,000 คน) และสูงเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มอาเซียน

ในประเทศไทย อุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุการตายของเด็กอันดับสองของเด็กไทย (รองจากจมน้ำ) ประมาณ 1,000 รายต่อปี สาเหตุหลักยังคงเป็นรถมอเตอร์ไซค์ ทั้งการขับขี่ก่อนวัย (ทั้ง ๆ ที่กฎหมายกำหนดห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 15ปีขับขี่มอเตอร์ไซค์) เมาแล้วขับ ขับเร็ว และไม่สวมหมวกกันน็อก (ทั้ง ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องสวมหมวกกันน็อก) จากการสำรวจของศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก พบว่า ผู้โดยสารเด็กไม่สวมหมวกกันน็อกถึงร้อยละ 93.2 สอดคล้องกับข้อมูลของ Save the Children ที่เปิดเผยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกว่า มีเด็กไทยมากกว่า 2,600 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน และมากกว่า 72,000 ได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ตามมีเพียง 7% ของเด็กเท่านั้นที่สวมใส่หมวกกันน็อกเมื่อโดยสารรถมอเตอร์ไซค์

ด้วยความตระหนักในปัญหาดังกล่าว ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (CSIP) จึงร่วมมือกับบริษัท Halliburton และ Safe Kids Worldwide โดยได้รับความร่วมมือที่ดีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ในการคัดเลือก “โรงเรียนอนุบาลสงขลา” เข้าร่วมโครงการ C&H กันน็อก..ปกป้องสมองเด็ก โดยมีเป้าหมายการเพิ่มจำนวนสวมหมวกกันน็อกของเด็กนักเรียน เพื่อความปลอดภัยและลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยมีนโยบายชัดเจนที่จะลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทางอย่างปลอดภัย และได้ประกาศให้ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ซึ่งถือเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ของประเทศ อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้ผลักดันนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะใช้เวลาที่ว่างขึ้นจากการเรียนในหลักสูตร มาใช้ในการเรียนรู้เพื่อช่วยกันสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับเด็กๆ ที่โดยสารรถมอเตอร์ไซค์